کابل های کنترل چیست؟

این کابل ها به منظوره انتقال سیگنالهای انالوگ (بعنوان مثال جریان های عبوری از خط و یا سایر تجهیزات و ولتاژ نقاط مختلف پست)و سیگنال های دیجیتال (به عنوان مثال باز یا بسته کردن کلید ها وفرمان های مربوطه) بکار می روند.این سیگنال ها با هدف کنترل و اندازه گیری( باز یا بسته کردن خط و...اندازه گیری جریان ,توان,انرژی و ...)و حفاظت در نقاط مختلف پست مورد استفاده قرار می گیرند.

کابل های کنترل معمولا با سیگنال هایی با ولتاژ و جریان پایین و در نتیجه قدرت کم سرو کار دارند.جهن بالا رفتن دقت عملکرد تجهیزات اندازه گیری و کنترل باید میزان اعوجاج و اختلاف بین ورودی و خروجی کابل کنترل حداقل گردد.