کابل های شیلدار چیست؟

به کابلی گفته میشود که شامل لایه محافظ داخلی باشد.هدف از شیلد دار کردن کابل ها محافظت اطلاعات جاری در کابل ها در برابر تداخلات الکتریکی و مکانیکی است.

کابل های ابزار دقیق برای انتقال سیگنال های آنالوگ و دیجیتال در صنعت استفاده می شود.و اگر این کابل ها دارای شیلد نباشند وقتی که در مجاورت کابل های پاور و یا نویز های التریکی قرار گیرند,نمی توانند پارامتر های صحیح را منتقل کنند. و سیگنال های دریافتی ممکن است دارای امواج خطا واعوجاج باشد.در صورت به کارگیری اسکریم (شیلد), مدار انتقال در برابر تداخلات مغناطیسی بیرونی محافظت میشود.

این نوع کابل ها برای اتصال اجزاء دستگاه های مورد استفاده در خطوط تولبد , شامل ماشین افزار و تجهیزات حمل و نقل الکتریکی مناسب هستند.